ZAPYTANIE

Noce
Dorośli
Dzieci

Regulamin


Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domków Letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Właścicielem obiektów turystycznych jest Dorota Koziełło. Firma mieści się przy ulicy Leśna Droga 20/14 w Mrągowie.

2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Po dokonaniu rezerwacji Wynajmujący jest zobligowany do wpłaty zadatku w wysokości 30%.

5. Zadatek należy wpłacić do 3 dni roboczych po dokonaniu rezerwacji telefonicznej.

6. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja wstępna jest anulowana.

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Klienta lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Doba rozpoczyna się o godz: 15:00 (przyjazd), a kończy o godz: 10:00 (wyjazd) (inne godziny  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

9. Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

10. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.

11. Za zgubienie klucza z brelokiem pobieramy opłatę w wysokości 50 zł.

12. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do potrącenia dodatkowej opłaty za dodatkowych gości.

14. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 100 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku Letniskowego wynajmowanego przez Wynajmującego.

15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

16. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

17. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

20. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.